Widok szczegółowy

Filtropochłaniacz A2P2 Secura 3000 - 2szt

Filtropochłaniacz A2P2 Secura 3000 - 2szt

[3031-a2-p2]Secura
58,50 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Zestaw pochłaniacz A2 Secura 3000 plus filtr A2

Pochłaniacze 2031 A2

 PRZEZNACZENIE :
 
Pochłaniacze 2031 A2, po skompletowaniu z półmaską lub maską dwufiltrową, chronią układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5%.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze 2031 A2:
aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry,
etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol,
merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna,
nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren,
terpentyna,
tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz
opary asfaltu, smoły, pokostu i inne.
 
CHARAKTERYSTYKA :
 
Pochłaniacz 2031 A2 wykonany jest w postaci cylindrycznej puszki z tworzywa sztucznego
koloru czarnego o średnicy 80 mm i wysokości całkowitej 48 mm. W dolnej części pochłaniacza
znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z półmaskami lub maskami, posiadającymi złącza
typu bagnetowego:
- półmaski: Secura 2000, Advantage 200
- maski: Advantage 1000, Advantage 3000.
W górnej części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza przez
pochłaniacz. Pochłaniacz 2031 A2 wypełniony jest węglem aktywnym. Na bocznej powierzchni
naklejona jest brązowa etykieta zawierająca informacje o wyrobie. Pochłaniacze pakowane są po
2 szt. w hermetycznie zamkniętą torebkę barierową.
 
KONSTRUKCJA :
 
Pochłaniacz 2031 A2 wykonany jest z:
• Materiał sorpcyjny – węgiel aktywny
• Obudowa (puszka) – polipropylen
 
WYMAGANIA :
 
Pochłaniacze 2031 A2 są zgodne z:
- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173);
- normą krajową PN-EN 141:2002, transponującą europejską normę zharmonizowaną EN
141:2000.
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU :
 
1. Zabrania się użytkowania pochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj.
oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować pochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej
substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie;
5. Pochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której
pochłaniacze zostały zastosowane;
 
INSTRUKCJA MOCOWANIA:
 
1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania;
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że
dobrane pochłaniacze 2031 A2 są właściwe dla danego zastosowania;
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na
wysokości mocowania krzyżaka półmaski;
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.
 
PRZECHOWYWANIE :
 
Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych
par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej ok.
80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i
działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne
zapachy. Pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.
 
TRWAŁOŚĆ:
 
Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych przez okres 5 lat od daty produkcji,
pod warunkiem przechowywania wyrobu w opakowaniu fabrycznym.
ZNAKOWANIE
2031 A2 – identyfikator (symbol) produktu
A2 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008

Filtry  SECAIR 2000.03 P2 R,  po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską oraz 16,5 x NDS z maską pełnotwarzową.

Filtry SECAIR 2000.03P2 R

PRZEZNACZENIE:

Filtry SECAIR 2000.03P2 R, po skompletowaniu  z  dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych(mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej  aerozolu  nie  przekracza  wartości  10xNDS   w przypadku  skompletowania  z  półmaską  oraz  16,5xNDS   w przypadku skompletowania z maską.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtry P2: antymon  i  jegozwiązki, azbest, bar i jego związki, bawełna, bezwodnik ftalowy, celuloza, chrom i jego związki, cyjanamid, cyna i  jej  związki,  dwutlenek  krzemu,  dymy  spawalnicze,  fosfor,  ftalan dwubutylu,  glin  i  jego  związki,  grafit,  hydrochinon,  kadm  i  jego związki,  kobalt  i  jego  związki,  kwarc  (pył  respirabilny),  kwas fosforowy,  mangan  i  jego  związki,  miedź  i  jej  związki,  nikiel, nitroanilina, oleje mineralne (mgła i dym), pyły drewna (za wyjątkiem drewna twardego), selen i jego związki, talk, tlenek magnezu (dym), tlenek  żelaza  (dym),  trójnitrotoluen,  tytan  i  jego  związki,  węgiel, wodorotlenek sodu, wolfram i jego związki, związki wapnia.

CHARAKTERYSTYKA:

Filtr   SECAIR2000.03P2R  jest  filtrem  wielokrotnego  użytku  w kształcie łezki. Składa się z polipropylenowego stelaża, do którego przymocowany jest dwustronnie materiał filtracyjny. Stelaż zawiera łącznik  umożliwiający  połączenie  go  z  półmaską  lub  maską posiadającą złącza typu bagnetowego: półmaski: Secura 2000, Secura 3000 maski: Advantage 3200, MAG-2Na  warstwie filtracyjnej znajduje się nadruk zawierający wymagane informacje  o  wyrobie.  Filtry  pakowane  są  po  2  szt.  w  torebkę  z przezroczystego tworzywa z nadrukowaną instrukcją użytkowania.

WYMAGANIA:

Filtry SECAIR 2000.03 P2 R są zgodne z: przepisami  dyrektywy  Rady89/686/EWG  wprowadzonej  w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173); normami  krajowymi  PN-EN143:2004,  PN-EN  143:2004/A1:2007  transponującymi  europejskie normy zharmonizowane EN143:2000 i EN 143:2000/A1:2006;

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU:

1.Zabrania  się  użytkowania  filtrów  w  atmosferze  o  zawartości  tlenu  poniżej  17%  obj.  oraz  w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2.Jeśli  w  trakcie  używania  filtrów  poczuje  się  istotny  wzrost  oporów  oddychania  należy  opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie; 3.Filtry mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
4.Należy  również  zapoznać  się  z  instrukcją  użytkowania  półmaski  lub  maski  do  której  zostały zastosowane.

Nasz serwis