Widok szczegółowy

Filtropochłaniacz E2P3 Secura 2 sztuki

Filtropochłaniacz E2P3 Secura 2 sztuki

[s536e230]Secura
85,20 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Wymienny Filtropochłaniacz E2P3, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami oraz pyłami, dymami i gazami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 20 x NDS.
 
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtropochłaniacze E2P3:
 
Dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas azotowy, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas siarkowy oraz wszystkie substancje, przed którymi chronią pochłaniacze E2.
 
CHARAKTERYSTYKA
Filtropochłaniacz E2P3 wykonany jest w postaci cylindrycznej, czarnej puszki z tworzywa sztucznego (polipropylenu) o średnicy 80 mm i wysokości 48 mm i umieszczonej na nim cylindrycznej, białej obudowy (polipropylenowej) o średnicy 70 mm i wysokości 12 mm. Te dwa elementy połączone są trwale czarnym pierścieniem z tworzywa sztucznego. Czarna puszka (pochłaniacz) wypełniona jest masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego. Biała obudowa (filtr) zawiera wysokoskuteczny, plisowany materiał filtracyjny na bazie włókna szklanego. W dolnej części filtropochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek i masek posiadającymi złącza typu bagnetowego:
 półmaski: SECURA 2000, Advantage 200
 maski: Advantage 1000, Advantage 3000
Na bocznej powierzchni naklejona jest żółto-biała etykieta zawierająca informacje o wyrobie.
Filtropochłaniacze pakowane są po 2 szt. w torebki barierowe hermetycznie zamknięte.
WYMAGANIA
Filtropochłaniacze E2P3 są zgodne z:
 przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006 roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725);   normą krajową PN-EN 141:2002, transponującą europejską normę zharmonizowaną EN 141:2000.
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU
1. Zabrania się użytkowania filtropochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Filtropochłaniacze nie chronią przed tlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować filtropochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeżeli w trakcie używania filtropochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej substancji lub istotny wzrost oporów oddychania, należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba filtropochłaniacze jednocześnie;
5. Filtropochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi; 
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której filtropochłaniacze zostały zastosowane.
 
 
KARTA KATALOGOWA
FILTROPOCHŁANIACZ 2073 E2P3 (PN-EN 141:2002)
Certyfikat: WE/S/411/2004
Data wydania certyfikatu: 20.09.2004
Nr katalogowy: S536E222
Nr karty katalogowej: KK-073/E2P3 Strona: 2/2
ZNAKOWANIE
  •  2073 E2P3 – identyfikator (symbol) produktu
  •  E2 – typ i klasa pochłaniacza wg normy PN-EN 141:2002
  •  P3 – klasa filtra wg normy PN-EN 141:2002
INSTRUKCJA MOCOWANIA
 
  1. Wyjąć filtropochłaniacze z opakowania.
  2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane filtropochłaniacze E2P3 są właściwe dla danego zastosowania.
  3. Połączyć filtropochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym elementu oczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski.
  4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.
     
PRZECHOWYWANIE
Filtropochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej poniżej 80%.
Filtropochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Przed użyciem filtropochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.
TRWAŁOŚĆ
Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych filtropochłaniaczy (opakowanie fabryczne) wynosi 5 lat od daty produkcji.
Nasz serwis