Widok szczegółowy

Pochłaniacz A1 Secura 3000 - 2szt

Pochłaniacz A1 Secura 3000 - 2szt

[3021-a1]Secura
35,50 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Pochłaniacz A1 Secura 3000

PRZEZNACZENIE :
 
Pochłaniacze 2021 A1, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed parami i gazamiorganicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż65°C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze 2021 A1:
aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu.
 
CHARAKTERYSTYKA :
 
Pochłaniacz 2021 A1 wykonany jest w postaci cylindrycznej puszki z tworzywa sztucznego
koloru czarnego o średnicy 80 mm i wysokości 40 mm. W dolnej części pochłaniacza znajduje
się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek lub masek,
posiadającymi złącza typu bagnetowego:
- półmaski: Secura 2000, Advantage 200
- maski: Advantage 1000, Advantage 3000.
W górnej części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza przez
pochłaniacz. Pochłaniacz 2021 A1 wypełniony jest węglem aktywnym. Na bocznej powierzchni
naklejona jest brązowa etykieta zawierająca informacje o wyrobie. Pochłaniacze pakowane są po
2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.
 
KONSTRUKCJA :
 
Pochłaniacz 2021 A1 wykonany jest z:
• Materiał pochłaniający – węgiel aktywny
• Obudowa (puszka) – polipropylen
 
WYMAGANIA :
 
Pochłaniacze 2021 A1 są zgodne z:
- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia
2006 roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca
2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725).
- europejska normą zharmonizowana EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 +
A1:2008)
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU :
 
1. Zabrania się użytkowania pochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj.
oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować pochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej
substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie;
5. Pochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której
pochłaniacze zostały zastosowane .
 
INSTRUKCJA MOCOWANIA :
 
1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania;
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że
dobrane pochłaniacze 2021 A1 są właściwe dla danego zastosowania;
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na
wysokości mocowania krzyżaka półmaski;
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.
 
PRZECHOWYWANIE :
 
Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych
par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej ok.
80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i
działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne
zapachy. Przed użyciem pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych
opakowaniach.
 
TRWAŁOŚĆ:
 
Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych pod warunkiem przechowywania
szczelnie zapakowanych pochłaniaczy (opakowanie fabryczne) przez okres 5 lat od daty
produkcji.
 
ZNAKOWANIE :
 
2021 A1 – identyfikator (symbol) produktu
A1 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008


Nasz serwis