Widok szczegółowy

Półmaska SECURA 3000 z pochłaniaczem A2

Półmaska SECURA 3000 z pochłaniaczem A2

[3000-A2]Secura
142,00 zł[łącznie 23% Vat]
ilość:
Towar niedostępny do odwołania !

Zestaw półmaska SECURA 3000 plus pochłaniacz 3031 A2


Półmaska SECURA 3000 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi stanowi sprzęt ochronny układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią: aerozoli (pyły, dymy, mgły), par i gazów oraz obu tych postaci łącznie. Półmaska SECURA 3000 składa się z korpusu, dwóch zaworów wdechowych z łącznikami bagnetowymi umożliwiającymi montaż elementów oczyszczających, zaworu wydechowego oraz nagłowia. W półmasce SECURA 3000 stosowane jest jednoczęściowe nagłowie tekstylne, które łączy się z półmaską za pośrednictwem zapinek i zaczepów pierścienia. Półmaska SECURA 3000 posiada pozytywną ocenę typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg normy PN-EN 140:2001 co upoważnia do znakowania wyrobu znakiem CE.

Pochłaniacz A2 Secura 3000

 PRZEZNACZENIE :
 
Pochłaniacze 2031 A2, po skompletowaniu z półmaską lub maską dwufiltrową, chronią układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5%.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze 2031 A2:
aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry,
etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol,
merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna,
nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna,
tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz
opary asfaltu, smoły, pokostu
i inne.
 
CHARAKTERYSTYKA :
 
Pochłaniacz 2031 A2 wykonany jest w postaci cylindrycznej puszki z tworzywa sztucznego
koloru czarnego o średnicy 80 mm i wysokości całkowitej 48 mm. W dolnej części pochłaniacza
znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z półmaskami lub maskami, posiadającymi złącza
typu bagnetowego:
- półmaski: Secura 2000, Advantage 200
- maski: Advantage 1000, Advantage 3000.
W górnej części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza przez
pochłaniacz. Pochłaniacz 2031 A2 wypełniony jest węglem aktywnym. Na bocznej powierzchni
naklejona jest brązowa etykieta zawierająca informacje o wyrobie. Pochłaniacze pakowane są po
2 szt. w hermetycznie zamkniętą torebkę barierową.
 
KONSTRUKCJA :
 
Pochłaniacz 2031 A2 wykonany jest z:
• Materiał sorpcyjny – węgiel aktywny
• Obudowa (puszka) – polipropylen
 
WYMAGANIA :
 
Pochłaniacze 2031 A2 są zgodne z:
- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173);
- normą krajową PN-EN 141:2002, transponującą europejską normę zharmonizowaną EN
141:2000.
 
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU :
 
1. Zabrania się użytkowania pochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj.
oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować pochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej
substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie;
5. Pochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której
pochłaniacze zostały zastosowane;
 
INSTRUKCJA MOCOWANIA:
 
1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania;
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że
dobrane pochłaniacze 2031 A2 są właściwe dla danego zastosowania;
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na
wysokości mocowania krzyżaka półmaski;
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.
 
PRZECHOWYWANIE :
 
Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych
par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej ok.
80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i
działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne
zapachy. Pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.
 
TRWAŁOŚĆ:
 
Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych przez okres 5 lat od daty produkcji,
pod warunkiem przechowywania wyrobu w opakowaniu fabrycznym.
ZNAKOWANIE
2031 A2 – identyfikator (symbol) produktu
A2 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008


Nasz serwis